Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc làm việc với một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

08:30 AM 05/08/2020 |   Lượt xem: 5149 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 926/TB-UBDT ngày 29/07/2020: xem tại đây