Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc làm việc với Vụ Tổng hợp

10:20 AM 06/05/2021 |   Lượt xem: 1667 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 504A/TB-UBDT, ngày 03/5/2021 chi tiết xem tại đây