Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 22 năm 2021

04:24 PM 27/05/2021 |   Lượt xem: 2038 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 633/TB-UBDT, ngày 27/5/2021 chi tiết xem tại đây