Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 24 năm 2021

07:46 AM 08/06/2021 |   Lượt xem: 1717 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 716/TB-UBDT, ngày 08/6/2021 chi tiết xem tại đây