Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 25 năm 2021

08:35 AM 15/06/2021 |   Lượt xem: 1400 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 767/TB-UBDT, ngày 15/6/2021 chi tiết xem tại đây