Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 34 năm 2021

12:15 AM 23/08/2021 |   Lượt xem: 1637 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 1142/TB-UBDT, ngày 19/8/2021 chi tiết xem tại đây