Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 38 năm 2021

10:42 AM 15/09/2021 |   Lượt xem: 1025 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 1285/TB-UBDT, ngày 15/9/2021 chi tiết xem tại đây