Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 39 năm 2021

05:56 AM 22/09/2021 |   Lượt xem: 163 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 1361/TB-UBDT, ngày 22/9/2021 chi tiết xem tại đây