Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 50 năm 2021

07:37 AM 08/12/2021 |   Lượt xem: 5056 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 1940/TB-UBDT, ngày 08/12/2021 chi tiết xem tại đây