Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 51 năm 2021

12:02 PM 26/12/2021 |   Lượt xem: 4727 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 1984/TB-UBDT, ngày 14/12/2021 chi tiết xem tại đây