Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 32 và nhiệm vụ trọng tâm tuần 33 năm 2020

10:01 AM 13/08/2020 |   Lượt xem: 1352 |   In bài viết | 

Chi tiết Công văn số 989/TB-UBDT ngày 11/8/2020 xem tại đây