Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 34 năm 2020

09:24 AM 19/08/2020 |   Lượt xem: 1221 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 1043/TB-UBDT ngày 18/8/2020: xem tại đây