Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 35 năm 2020

09:54 AM 28/08/2020 |   Lượt xem: 1330 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 1068/TB-UBDT ngày 24/8/2020: xem tại đây