Thông báo Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 27 năm 2021

10:10 AM 29/06/2021 |   Lượt xem: 1591 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 852-TB-UBDT, ngày 29/6/2021 chi tiết xem tại đây