Thông báo Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông về Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc

08:56 PM 05/03/2020 |   Lượt xem: 2230 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 214/TB-UBDT ngày 27/2/2020: xem tại đây