Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng: Tăng cường các hoạt động khoa học công nghệ của UBDT

04:22 PM 26/11/2014 |   Lượt xem: 1964 |   In bài viết | 

Sau khi nghe đồng chí Ngô Quang Sơn, Viện trưởng Viện Dân tộc báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014, tiến độ xây dựng Chương trình khoa học trọng điểm cấp Quốc gia về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc; ý kiến phát biểu, trao đổi của các đồng chí Lãnh đạo Viện và ý kiến đại diện Vụ Tổng hợp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng kết luận như sau:

Về tiến độ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 2014: Qua kết quả kiểm tra về tiến độ các đề tài, dự án năm 2014 của Vụ Tổng hợp cho thấy, nhìn chung Viện Dân tộc và các chủ nhiệm đề tài, dự án đã có nhiều cố gắng, bám sát tiến độ theo thuyết minh đã được phê duyệt. Tuy  nhiên, một số đề tài, dự án thực hiện còn chậm, tiến độ chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch. Thời gian tới, yêu cầu Viện Dân tộc chỉ đạo các chủ nhiệm đề tài, dự án khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại, tổ chức nghiệm thu cơ sở và gửi báo cáo, kết quả nghiệm thu cơ sở cho Vụ Tổng hợp trước ngày 30/11/2014. Vụ Tổng hợp đôn đốc cơ quan chủ trì và các chủ nhiệm đề tài, dự án hoàn thiện các sản phẩm và tổ chức nghiệm thu chính thức các đề tài, dự án xong trước ngày 31/12/2014.

Về Chương trình khoa học trọng điểm cấp Quốc gia: Viện Dân tộc khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện Thuyết minh và Khung Chương trình khoa học trọng điểm cấp Quốc gia về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc gửi cho Hội đồng Khoa học của Ủy ban để tổ chức họp Hội đồng thẩm định (dự kiến ngày 25-26/11/2014), để gửi Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

Về kế hoạch khoa học và công nghệ 2015: Giao vụ Tổng hợp tổ chức thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm các đề tài, dự án thực hiện trong năm 2015 theo đúng các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, hoàn thành trong tháng 12/2014.

Về hoạt động của Hội đồng khoa học của Ủy ban Dân tộc: Giao Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với Viện Dân tộc xây dựng Kế hoạch tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ của Ủy ban năm 2014 và bàn phương hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 2015. Vụ Tổng hợp chuẩn bị nội dung kế hoạch; Viện Dân tộc chuẩn bị kinh phí, hậu cần.

Về duy trì trang tin thành phần về hoạt động khoa học công nghệ trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc: Giao Vụ Tổng hợp tiếp nhận bàn giao Trang tin thành phần về hoạt động khoa học công nghệ trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc từ Trung tâm Thông tin để chủ động, thường xuyên cập nhật thông tin về khoa học và công nghệ (các hoạt động khoa học; thành tựu khoa học công nghệ; kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án...) liên quan đến vùng dân tộc thiểu số.

Giao Vụ Tổng hợp chủ trì xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến khoa học và công nghệ tại Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Xây dựng kế hoạch Lãnh đạo Ủy ban làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liện hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam và một số trường Đại học, đơn vị nghiên cứu về việc chuyển giao và sử dụng kết quả nghiên cứu phục vụ đổi mới trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc.

Ban biên tập