Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp với Khối các cơ quan làm công tác tuyên truyền về chương trình công tác năm 2022

02:49 PM 08/02/2022 |   Lượt xem: 2482 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì phiên họp về công tác tuyên truyền năm 2022

Tại cuộc họp, lãnh đạo các vụ, đơn vị khối tuyên truyền đã báo cáo việc triển khai nhiệm vụ năm 2022 với những nội dung, đầu việc cụ thể. Đối với Vụ Tuyên truyền, đó là kế hoạch tuyên truyền tổng thể của UBDT; kế hoạch cung cấp thông tin phù hợp với đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; kế hoạch triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; tuyên truyền trên tuyến biên giới dọc biên giới Việt - Lào; chương trình phát triển thương mại miền núi; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy; tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông...

Đối với Báo Dân tộc và Phát triển (DT&PT), Báo tiếp tục tổ chức xuất bản Báo DT&PT với chức năng là cơ quan ngôn luận của UBDT, diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Chương trình đặt báo của Chính phủ, tích hợp vào Chương trình MTQG; đầu tư, nâng cấp hạ tầng, phát triển Báo DT&PT; sản xuất một số chương trình trên nền tảng Internet; thành lập kênh truyền hình; kênh phát thanh; tổ chức diễn đàn bạn đọc; tổ chức một số hoạt động, sự kiện nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Báo...

Đối với Tạp chí Dân tộc, xây dựng Tạp chí nghiên cứu của UBDT; xây dựng Tạp chí Dân tộc điện tử; xây dựng chuyên đề Hội nhập và phát triển, triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo (Đề án 219)...

Tại cuộc họp, các vụ, đơn vị cũng trình bày một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất Lãnh đạo UBDT quan tâm, tạo điều kiện về điều kiện cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, đội ngũ cán bộ, dành nguồn lực hỗ trợ các đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông...

Đánh giá cao sự chủ động tích cực của các vụ, đơn vị, Báo DT&PT, Tạp chí Dân tộc trong công tác chuẩn bị cho Chương trình MTQG, các đại biểu tham dự cuộc họp cho rằng, trong giai đoạn mới, không chỉ tập trung truyền thông về hệ thống chính sách, mà phải truyền thông nâng cao nhận thức; xây dựng nội dung tuyên truyền chuyên sâu và tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh, công tác truyền thông có vai trò vô cùng quan trọng đối với UBDT. Vì vậy, các vụ, đơn vị cần cụ thể hóa kế hoạch, tăng cường phối hợp để truyền thông đạt hiệu quả; củng cố và tăng cường đội ngũ truyền thông về công tác dân tộc, với cơ quan truyền thông đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định: Năm 2022, UBDT xác định công tác truyền thông là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nhằm tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai chính sách dân tộc, đặc biệt là triển khai thực hiện Chương trình MTQG.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị, trong giai đoạn mới, công tác truyền thông cần đổi mới, mạnh mẽ hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn, có quyết tâm cao hơn. Cần phải có cơ chế hợp lý, bộ máy hợp lý, trách nhiệm cao, công tác phối hợp chặt chẽ. Các cơ quan khối tuyên truyền của UBDT phải là chủ thể trong tất cả các loại hình tuyên truyền. Cùng với đó là công tác xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc để hỗ trợ cho các hoạt động truyền thông.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị các đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu mới đặt ra. Mọi nhiệm vụ cần thực hiện đúng căn cứ pháp lý, phù hợp với khả năng, nguồn lực, con người. Phải có kế hoạch tổng thể định hướng công tác tuyên truyền, từ đó cụ thể hóa thành nhiệm vụ hằng tuần, tháng, quý. Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông để lan tỏa hoạt động của hệ thống cơ quan công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc.

Đối với các kiến nghị của các đơn vị liên quan đến bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất, các dự án, đề án... Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh giải đáp và đề nghị các vụ, đơn vị liên quan tiếp thu giải quyết theo thẩm quyền, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong bối cảnh nguồn lực có hạn, lựa chọn những nhiệm vụ ưu tiên triển khai, làm nền tảng, tạo động lực cho giai đoạn sau.