Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với Vụ Tổng hợp

01:05 PM 23/04/2021 |   Lượt xem: 2354 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Vụ, đồng chí Nguyễn Cao Thịnh, Phó Vụ trưởng trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021 của Vụ Tổng hợp. Theo báo cáo: Vụ Tổng hợp là tổ chức trực thuộc UBDT có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tổng hợp tình hình thực hiện công tác dân tộc, quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ (KHCN), điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường và xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT.

Trong năm 2020 và Quý I/2021, Vụ Tổng hợp đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Công tác tổng hợp được thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm, đúng nội dung, thời gian theo yêu cầu. Công tác quản lý nhà nước về KHCN, bảo vệ môi trường, điều tra cơ bản được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; các đề tài, dự án được phê duyệt, triển khai đúng kế hoạch, tiến độ. Việc thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ đột xuất do Lãnh đạo UBDT giao đã được vụ thực hiện có hiệu quả, kịp thời.

Cán bộ, công chức của Vụ Tổng hợp luôn chủ động trong công việc, thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính và sử dụng hệ điều hành tác nghiệp, thông tin điện tử, thực hiện tốt quy chế dân chủ, có sự phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, Vụ Tổng hợp đã đề xuất với Bộ trưởng, Chủ  nhiệm và Lãnh đạo UBDT một số nội dung: Duy trì Vụ Tổng hợp như hiện có và xem xét thành lập Vụ Khoa học, Giáo dục và Môi trường để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xem xét xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của UBDT cho phù hợp và đồng bộ với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và các địa phương hiện nay. Tiếp tục duy trì và tăng cường các mối quan hệ với một số bộ, ngành, góp phần thực hiện hiệu quả  nhiệm vụ công tác. Quan tâm chỉ đạo Tổng kết và ký kết Chương trình phối hợp với Bộ KH&CN; Tổng kết Chương trình CTDT/16-20; Phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cho rằng, thời gian tới, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi Vụ Tổng hợp cần tăng cường công tác phối hợp với các vụ, đơn vị, tăng cường đi cơ sở, nắm tình hình thực tế, tránh quan liêu, rời xa thực tiễn; phải chú trọng thực hiện nhiệm vụ, vì đồng bào DTTS.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ của Vụ Tổng hợp trong thời gian qua, đáp ứng tiến độ, yêu cầu công việc. Công tác phối hợp giữa Vụ Tổng hợp với các vụ, đơn vị trong và ngoài cơ quan được quan tâm. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, như chất lượng một số đầu việc chưa cao, công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất còn hạn chế…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu: Vụ Tổng hợp phải phân định, phân công trách nhiệm hết sức rõ ràng; định rõ sản phẩm, thời gian, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan. Mỗi cá nhân phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chịu khó học hỏi các văn bản, tài liệu liên quan, đảm bảo tham mưu trúng và đúng. Đảm bảo chất lượng công việc, bám sát chức năng, nhiệm vụ, không để sót việc. Phát huy tinh thần gương mẫu, nêu gương của Lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Trong thực hiện nhiệm vụ KHCN, phải tuân thủ theo Luật KHCN, kiểm soát tiến độ, hoàn thiện đúng định kỳ, hạn chế tối đa việc gia hạn. Tập trung xây dựng sớm nhiệm vụ KHCN năm 2022. Vụ Tổng hợp cần lấy hiệu quả công việc làm trọng tâm; xác định nhiệm vụ KHCN trong thời gian tới, gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với các Nghị quyết của Chính phủ; gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2030, gắn với chức năng nhiệm vụ của UBDT. Chú trọng, quan tâm công tác phối hợp, tham mưu cho Lãnh đạo UBDT trong công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài UBDT.

Về một số kiến nghị, đề xuất của Vụ Tổng hợp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao các vụ liên quan tiếp thu các ý kiến, trình Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT xem xét, giải quyết.