Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm việc với Vụ Pháp chế

04:47 PM 22/04/2021 |   Lượt xem: 2478 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì buổi làm việc với Vụ Pháp chế

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đức Thành, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết trong năm 2020, Vụ đã thực hiện triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: tham gia xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030; thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021; thực hiện Dự án 4 truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững; thực hiện Dự án điều tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản và theo dõi thi hành pháp luật; công tác thực hiện chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ Tư pháp…

Trong năm 2021, Vụ Pháp chế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên như: tham mưu, góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện thẩm định thông tư, thông tư liên tịch của UBDT; thực hiện nhiệm vụ pháp điển, góp ý pháp điển theo Pháp lệnh về pháp điển; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật năm 2021; thực hiện nhiệm vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; nhiệm vụ cải cách hành chính…

Tại buổi làm việc, thay mặt tập thể Vụ Pháp chế, đồng chí Hoàng Đức Thành đã đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; mong muốn Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Vụ pháp chế thời gian qua; đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Vụ. Về triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị Vụ Pháp chế cần phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, có đôn đốc kiểm tra, đảm bảo quy trình, quy phạm và có báo cáo cụ thể đối với các nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, tiếp thu thông tin với các đơn vị khác để hoàn thành nhiệm vụ; tập trung vào kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; chủ động trong vấn đề tư vấn về thủ tục trình tự, tính pháp lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật của UBDT…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Vụ Pháp chế phải thực hiện trong thời gian tới là tham mưu cho Lãnh đạo UBDT về nghiên cứu đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị định 13/2017/NĐ-CP về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; tham mưu, đề xuất, nghiên cứu xây dựng nghị định mới gắn liền với nhiệm vụ, quyền hạn của UBDT”.