Trích - Lời nói chuyện tại Hội nghị bàn về công tác vùng cao

02:26 PM 31/10/2015 |   Lượt xem: 2544 |   In bài viết | 

Các đại biểu phải làm tốt công tác vận động định canh, định cư ở vùng cao.

Phải nắm vững nguyên tắc tự nguyện, không được gò ép, làm nơi nào phải tốt nơi đó, không tham nhiều, không nóng vội. Cán bộ khu, tỉnh, huyện phải xuống tận nơi giúp đỡ cán bộ xã và giúp đồng bào giải quyết khó khăn.

Trong việc vận động định canh, định cư, phải đoàn kết được đồng bào các dân tộc, làm cho đồng bào vùng thấp như Kinh, Tày biết giúp đỡ đồng bào trên rẻo cao, xem đồng bào vùng cao như ruột thịt của mình. Phải làm cho đồng bào vùng cao tiến kịp đồng bào vùng xuôi.

Nếu cán bộ làm được công tác vận động định canh, định cư thành công là góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.