Tiếp tục chương trình kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

10:28 AM 02/11/2010 |   Lượt xem: 2639 |   In bài viết | 

Toàn huyện Con Cuông có 12 xã, 01 thị trấn và 127 thôn bản, trong đó có 8 xã và 6 thôn bản thuộc diện đặc biệt khó khăn nằm trong Chương trình 135 giai đoạn II.

Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, huyện Con Cuông đã đạt được một số kết quả như sau: Tổng vốn Chương trình 135 giai đoạn II đầu tư trên địa bàn cả huyện là 54.526 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương là 54.206 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương là 320 triệu, các nguồn ngân sách này được phân bổ cho  4 hợp phần:

- Hỗ trợ sản xuất, trợ giúp thông tin: đã giải ngân 7.500,7 triệu đồng được dành cho 2.332 hộ, trong đó hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm: 117 triệu đồng; tham quan mô hình học tập: 70 triệu đồng; hỗ trợ cây con giống: 6.228,4 triệu đồng; mua trang thiết bị máy móc: 1.025,3 triệu đồng.

- Cơ sở hạ tầng:  năm 2006 giả ngân 3.500 triệu, đồng đạt 100% kế hoạch; năm 2007 giải ngân 7.968 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; năm 2008 giải ngân 10.522 triệu đồng đạt, 100% kế hoạch; năm 2009 giải ngân 9.844 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; năm 2010 vẫn đang triển khai 7 công trình với vốn dự toán 2.568 triệu đồng. Cụ thể đã đầu tư tại xã 5,1km đường giao thông; 6 cây cầu; 12 cống thoát nước; 6 đập dâng nước thủy lợi; 7,1 km kênh mương tưới cho 330 ha ruộng nước 2 vụ; 7,9km đường dây điện 4,7Kv cho 306 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 41 phòng học; 6 trạm y tế; xây dựng mới 10 nhà sinh hoạt cộng đồng; 01 nhà bán trú, 6 công trình nước sinh hoạt. Công trình đầu tư tại xã, thôn, bản: 7 nhà sinh hoạt cộng đồng; 6 km đường liên thôn; 15 cống nhỏ; tu sửa 1 công trình nước sinh hoạt.

- Đào tạo nâng cao năng lực: Tổ chức đào tạo bồi dưỡng 57 lớp với tổng số 3.790 người, trong đó tập trung ngắn hạn là 15 lớp với 450 người; bồi dưỡng tại chỗ 42 lớp, số người 3.340 người với tổng kinh phí đã thực hiện: 2.041/2.041 triệu đồng, giải ngân 100% kế hoạch. Năm 2010 ước tính giải ngân đạt 100% kế hoạch.

- Hỗ trợ sản xuất, trợ giúp thông tin: Số học sinh nghèo được hỗ trợ là 16.770 học sinh, số tiền 8.006,81; hỗ trợ 1.882 hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường với 1.882 triệu đồng; trợ giúp pháp lý 8 xã, 6 thôn bản với 58,5 triệu đồng; các hoạt động văn hóa – thông tin 8 xã, 6 thôn bản với số tiền 58,5 triệu đồng, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vi Ngọc Quỳnh Phó - Chủ tịch huyện Con Cuông cho biết, từ khi thực hiện Chương trình 135 đến nay đã giải quyết được nhu cầu bức thiết của người dân các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn và góp phần cơ bản thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, tạo điều kiện để xóa đói giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc như với 300 triệu/1 xã  là không đủ để hỗ trợ sản xuất cây trồng do nhiều nguyên nhân như khí hậu, bệnh dịch. Trợ giúp pháp lý 3 tháng, tập huấn 10 ngày không đủ để nâng cao trình độ cán bộ và người dân. Do thiếu kinh phí nên trạm y tế tại xã mới chỉ có nhà khám chữa bệnh, nhiều hạng mục cần đầu tư cho trạm y tế chưa được đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đức đánh giá cao cách thức triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II tại huyện Con Cuông: đã thành lập được Ban Chỉ đạo từ huyện tới xã và vận dụng tốt các nội dung, đối tượng, người dân để hoàn thành chương trình. Đặc biệt là hệ thống văn bản hướng dẫn cho xã  là rất cụ thể, dễ hiểu và dễ thực hiện. Bên cạnh đó việc thực hiện tốt việc phân cấp cho 8 xã làm chủ đầu tư ở hợp phần Xây dựng cơ sở hạ tầng. Thực hiện tốt việc thực hiện báo cáo theo Quyết định 04 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Nhìn chung các chỉ số giải ngân như vậy là rất tốt. Tuy nhiên, việc thực hiện còn yếu về hỗ trợ sản xuất – y tế - nước sạch cần phải đẩy mạnh lồng ghép từ các chương trình, chính sách khác để khắc phục tình trạng thiếu vốn đầu tư và tránh tình trạng đầu tư manh mún, không mang lại hiệu quả khi thực hiện Chương trình.

N.S.H.S