Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 01 năm 2022

05:47 PM 06/01/2022 |   Lượt xem: 5225 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 20/TB-UBDT, ngày 06/01/2022 chi tiết xem tại đây