Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 35 năm 2021

08:27 AM 04/09/2021 |   Lượt xem: 2163 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 1180/TB-UBDT, ngày 24/8/2021 chi tiết xem tại đây