Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc và Ban Dân vận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025

08:53 PM 16/11/2021 |   Lượt xem: 3193 |   In bài viết | 

Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc và Ban Dân vận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp công tác

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Dân vận Trung ương; Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT.

Tham dự Hội nghị còn có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Y Thông; cùng lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; lãnh đạo một số Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy giai đoạn 2016-2020, Chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBDT và Ban Dân vận Trung ương đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về chủ trương, giải pháp xây dựng và hoạch định chính sách dân tộc trong 5 năm qua. Điểm nổi bật đó là chất lượng, hiệu quả phối hợp tổng kết các văn bản quan trọng được thực hiện tốt, làm cơ sở để Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành chủ trương, chính sách mới về công tác dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). 

Cùng với đó, Chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo hai cơ quan và cấp ủy, chính quyền các địa phương về công tác dân vận, công tác dân tộc; phối hợp chặt chẽ hơn trong vận động đồng bào DTTS tham gia vào việc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vùng đồng bào DTTS. Thúc đẩy tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Dân vận, Ban Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội với các ban, ngành địa phương và lực lượng vũ trang trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở vùng đồng bào DTTS…

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của vùng đồng bào DTTS&MN 05 năm gần đây đạt mức khá cao, bình quân trên 7%/năm. Đời sống của đồng bào các DTTS ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; toàn vùng đồng bào DTTS&MN giảm 2-3%/năm, các xã đặc biệt khó khăn giảm 3-4%/năm, các huyện nghèo giảm 5-6%/năm. Hạ tầng thiết yếu ở thôn, xã được đầu tư, hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện theo chuẩn nông thôn mới. Hộ nghèo, hộ bị thiệt hại bởi thiên tai, hạn hán, đại dịch COVID-19, hộ thiếu đói giáp hạt được hỗ trợ, giúp đỡ phát triển sản xuất, từng bước ổn định đời sống.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao những kết quả hai cơ quan đã đạt được trong công tác phối hợp những năm qua. Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị để thực hiện tốt hơn Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025, hai cơ quan cần căn cứ chức năng nhiệm vụ để nghiên cứu sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác dân tộc; phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân các dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mục tiêu là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng thời, hai cơ quan cần tăng cường phối hợp nghiên cứu, tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa các văn bản của Đảng về công tác dân tộc; triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2025; Tích cực triển khai công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ những vấn về nảy sinh ở cơ sở; tăng cường thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân các dân tộc…

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài để triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT mong muốn thời gian tới Ban Dân vận Trung ương đẩy mạnh công tác phối hợp với UBDT; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để UBDT kịp thời nắm bắt, điều chỉnh trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa hai cơ quan.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã trao quà lưu niệm của UBDT cho Ban Dân vận Trung ương.

Việt Cường