Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần thứ 14

09:57 AM 07/04/2015 |   Lượt xem: 1749 |   In bài viết | 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Đỗ Văn Chiến, Nông Quốc Tuấn, Hà Hùng, Phan Văn Hùng và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổng hợp, Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Dân tộc Thiểu số, Vụ Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Vụ Địa phương I, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Thông tin.

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban từ ngày 30/3 - 03/4/2015; ý kiến của Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương kết luận như sau:

Đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban từ ngày 30/3 - 03/4/2015 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp; yêu cầu Văn phòng Ủy ban bổ sung ý kiến góp ý của Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị để hoàn thiện báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 14.

Giao Văn phòng Ủy ban phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tham mưu cho 03 Đoàn Lãnh đạo Ủy ban đi công tác địa phương để nắm tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc các tỉnh phía Bắc. Nội dung trọng tâm là xin ý kiến địa phương về chính sách dân tộc trung hạn và xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số.

Giao Vụ Chính sách Dân tộc phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình 135 và các Vụ, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt nội dung cho Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan về chính sách dân tộc trung hạn 2016 - 2020.

Về tờ trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ bố trí thời gian làm việc với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành về chính sách dân tộc trung hạn 2016 - 2020; đề nghị Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan chỉ đạo các Vụ, đơn vị tổng hợp kết quả chuyến công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, sau đó trình tập thể Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Giao Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Văn phòng Ủy ban chuẩn bị tốt các nội dung của Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại chức danh Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cho đồng chí Hà Hùng.

Giao Vụ Dân tộc Thiểu số chuẩn bị tốt nội dung để làm việc với Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an về xây dựng Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc".

Giao Vụ Hợp tác Quốc tế phối hợp với Văn phòng Ủy ban và Vụ Tổ chức Cán bộ tiếp tục chuẩn bị các nội dung và điều kiện để chuẩn bị đón tiếp Đoàn Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vào ngày 07/4/2015, theo đề nghị của Bộ Nội vụ Việt Nam.

Giao Vụ Tổ chức Cán bộ tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban đôn đốc các Vụ, đơn vị thực hiện tốt việc xây dựng Đề án vị trí việc làm.

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính hoàn chỉnh các phương án thanh quyết toán dự án Điện Mặt trời trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban. Vụ Kế hoạch - Tài chính làm rõ nội dung các chính sách trung hạn và các chính sách thường xuyên để hướng dẫn chi tiết cho các Vụ, đơn vị.

Đối với công tác xây dựng cơ bản: Giao BQLDA khẩn trương hoàn thành việc nghiệm thu gói thầu từ Cos 0,0 trở xuống và tiến hành giao khối lượng và mặt bằng cho nhà thầu đã trúng thầu gói thầu từ Cos 0,0 trở lên, chậm nhất ngày 14/4/2015 phải hoàn thành để nhà thầu tiến hành thi công theo tiến độ đã đề ra. Giao Nhà khách Dân tộc khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và báo cáo Kế hoạch xây dựng Khách sạn Dân tộc với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban.

Giao Vụ Tuyên truyền, trong giao ban báo chí với các Báo, Tạp chí thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg và Quyết định 1977/QĐ-TTg định hướng nội dung tuyên truyền để các Báo, Tạp chí tập trung cao cho tuyên truyền các chính sách dân tộc trung hạn.

Giao Vụ Chính sách Dân tộc phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình 135 trao đổi, cung cấp thông tin các các Báo, Tạp chí về chính sách dân tộc trung hạn.