Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc họp về việc tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 - lần thứ VIII

02:33 PM 12/08/2020 |   Lượt xem: 200 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 975/TB-UBDT ngày 10/8/2020 xem tại đây