Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Kon Tum: với quyết tâm đưa Kon Tum thoát nghèo vào năm 2015

08:46 AM 13/10/2010 |   Lượt xem: 3157 |   In bài viết | 

Với tinh thần tập trung, dân chủ Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của Đảng bộ tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV gồm 55 đồng chí. Trong đó: nữ 8 đồng chí (14,5%); Dân tộc thiểu số 14 đồng chí (25,5%); tuổi bình quân 48,9 tuổi; tái cử 33 đồng chí (60%). Đại hội đã bầu đồng chí Hà Ban - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV.

Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã tiến hành bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đồng chí Hà Ban - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV đương nhiên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV); bầu các đồng chí Y Mửi, Nguyễn Văn Hùng, Đào Xuân Quí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Hòa được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 14 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Qua gần ba ngày làm việc khẩn trương, tích cực và trách nhiệm, Đại hội đã đề ra Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ tới đó là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; củng cố và phát huy cao nhất sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; khai thác và sử dụng tốt các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững với cơ cấu hợp lý. Nâng cao rõ rệt chất lượng, nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Quyết tâm xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định cơ bản thoát nghèo vào năm 2015.

Đại hội đã đề ra bảy nhiệm vụ trọng tâm gồm: Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ và triệt để hơn, nhất là thủ tục hành chính và công chức, công vụ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, hấp dẫn đối với các thành phần kinh tế; tích cực tranh thủ nguồn vốn của Trung ương và huy động tối đa nguồn lực xã hội để đầu tư, hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội của tỉnh, nhất là giao thông và hạ tầng đô thị; nâng cao thu nhập thực tế của người dân, thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với tăng cường đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh trong mọi tình huống; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu: Kinh tế tăng trưởng bình quân hằng năm trên 15%; độ che phủ của rừng đạt trên 68%; hằng năm giảm từ 4-5% số hộ nghèo. Đến cuối năm 2015, quy mô dân số đạt trên 510 nghìn người, tuổi thọ trung bình của người dân đạt trên 68,5 tuổi; thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 1.350 USD; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 130 triệu USD; trên 45% lao động qua đào tạo; trên 45% trường tiểu học, 20% trường THCS và 30% trường THPT đạt chuẩn quốc gia; trên 25% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và tỉnh được công nhận hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi; trên 50% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, 100% trạm y tế có bác sỹ; trên 45% xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa; trên 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trên 90% các cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; thành phố Kon Tum đạt 70% mức tiêu chuẩn của đô thị loại II (miền núi, biên giới); thị xã Ngọc Hồi được thành lập; kết nạp mới trên 4.000 đảng viên; 100% thôn, làng có tổ chức cơ sở đảng; trên 50% cán bộ chủ chốt và 80% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn; trên 70% TCCS Đảng đạt TSVM; trên 80% đảng viên xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn khu vực phòng thủ vững chắc

Đại hội đề ra sáu giải pháp cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ, gồm:Tập trung xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thu hút đầu tư và các thành phần kinh tế phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là giao thông và hạ tầng đô thị, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm năm tới; khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đầu tư phát triển mạnh ba vùng kinh tế động lực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng phát triển văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong mọi tình huống là giải pháp quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện và hữu nghị đặc biệt với các tỉnh của nước Cộng hòa DCND Lào, đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh của Vương quốc Campuchia; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể chính trị.

Với quyết tâm “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh CNH-HĐH; xây dựng tỉnh Kon Tum cơ bản thoát nghèo vào năm 2015”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích trên mọi lĩnh vực… Tin tưởng rằng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kon Tum sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng./.

Theo Cổng TTĐT Kon Tum