Thêm đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở

09:04 AM 03/11/2010 |   Lượt xem: 2621 |   In bài viết | 

Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg đã ban hành từ ngày 12/12/2008.

Cụ thể, theo quy định cũ (Quyết định 167/2008/QĐ-TTg) một trong các điều kiện để hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở  là phải đang cư trú tại khu vực không phải là đô thị trên phạm vi cả nước.

Song với quy định mới (Quyết định 67/2010/QĐ-TTg), đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở sẽ mở rộng đến cả các hộ đang cư trú tại các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc (gọi chung là thôn, bản) trực thuộc  phường, thị trấn hoặc xã trực thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhưng sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp, nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện khác (được nêu dưới đây) thì cũng được hỗ trợ về nhà ở.

3 điều kiện khác của hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở (vẫn áp dụng theo Quyết định 167) là:

1-Là hộ nghèo đang cư trú tại địa phương, do UBND cấp xã quản lý; 2- Hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở; 3- Hộ không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn và theo các chính sách hỗ trợ nhà ở khác.

Việc mở rộng đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 25/12/2010.

Hoàng Diên (Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ)