Hà Nội: Khen thưởng 8 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

09:32 AM 18/01/2011 |   Lượt xem: 2494 |   In bài viết | 
Trưởng ban Dân tộc Nguyễn Thị Ánh cho biết, qua 5 năm (2006-2010) triển khai thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, vùng dân tộc và miền núi, nhất là các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố; đặc biệt là sau hơn 1 năm triển khai việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2009-2010, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai, chỉ đạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách trên địa bàn dân tộc và miền núi đều đạt và vượt so với mục tiêu đã đề ra. Các chương trình 134,135 đã có tác động thiết thực đến đời sống nhân dân, nhất là các hộ dân tộc thiểu số nghèo. Đến nay không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, số nhà xuống cấp ở tỷ lệ thấp. Hầu hết cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường trường, trạm được đầu tư làm mới và nâng cấp theo bộ tiêu chí nông thôn mới... Đến nay hầu hết các xã vùng dân tộc miền núi (11/14 xã) đã có công trình nước sinh hoạt tập trung phục vụ nhân dân và một số nơi công cộng. Một số chính sách đã giúp các hộ nghèo được hỗ trợ để cải thiện vệ sinh môi trường, hỗ trợ kinh phí cho con em đi học... Đời sống vật chất và tình thần của đồng bào được nâng lên rõ rệt, làm cho đồng bào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính sách của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã vùng dân tộc và miền núi Thành phố.

Năm 2011, Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có chính sách dân tộc và miền núi. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc; tham mưu đề xuất và thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc, nhất là việc phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã dân tộc miền núi trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác phối hợp và công tác kiểm tra việc thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng dân tộc và miền núi, đảm bảo việc thực hiện các chương trình, dự án có hiệu quả; kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác dân tộc từ thành phố đến cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính.../.

Theo Thu Hà (Website Đảng Cộng sản VN)