Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Công tác dân tộc sang một giai đoạn phát triển mới

10:48 AM 29/03/2014 |   Lượt xem: 3011 |   In bài viết | 

PV: Năm 2013, công tác dân tộc đã đạt được những kết quả rất quan trọng, xin Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết những hoạt động nổi bật của Ủy ban Dân tộc về công tác dân tộc trong năm qua?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử: Trong năm 2013, hoạt động của Ủy ban đã đạt được những kết quả nổi bật về công tác dân tộc. Trước hết, là Hội nghị toàn quốc đánh giá và triển khai thực hiện chính sách vùng dân tộc và miền núi. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị quan trọng này và kết luận, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân tộc giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến 2020.

Tiếp đến, UBDT đã chủ trì, phối hợp với UBTW MTTQVN và Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín, với hình thức trực tuyến. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị và có kết luận chỉ đạo.

Sự kiện đặc biệt quan trọng là Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Lần đầu tiên trong lịch sử 68 năm ngành công tác dân tộc của nước nhà có chiến lược. Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, UBDT đã nhanh chóng tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định của Thủ tướng về Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị và phát biểu chỉ đạo cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, khẩn trương đưa chiến lược nhanh chóng đi vào cuộc sống, không để chiến lược tồn tại trên giấy.

Trong năm 2013, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách mới, quan trọng đối với vùng dân tộc và miền núi. Trong đó, Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 4/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; Chương trình trở thành thương hiệu về xóa đói giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn, được sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc thiểu số và sự ủng hộ, đánh giá cao của các tổ chức quốc tế; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2020. Tiếp đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBDT công nhận 18.279 thôn đặc biệt khó khăn, 1.881 xã khu vực I, 1.289 xã khu vực II và 2.068 xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, giai đoạn 2012 - 2015 thuộc 50 tỉnh. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt 3.506 thôn đặc biệt khó khăn, trong đó 3.330 thôn thuộc xã khu vực II và 176 thôn thuộc xã khu vực I vùng dân tộc và miền núi, của 49 tỉnh đưa vào đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và 2015.

Trong năm 2013, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ký thỏa thuận tài trợ với Chính phủ Ai len với tổng số tiền tài trợ là 13,29 triệu Euro cho Chương trình 135 giai đoạn 2013 - 2015 của Việt Nam; ban hành chương trình thông tin đối ngoại lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020...

Về các hoạt động tuyên truyền công tác dân tộc và phổ biến pháp luật đối với đồng bào, UBDT phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ra mắt bạn đọc cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc” do đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử chủ biên. Cuốn sách tập hợp các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay và các bài viết, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. Trao giải cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu”; Biểu dương học sinh dân tộc thiểu số đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và đỗ thủ khoa, đạt điểm cao kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2013; Khai trương Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào một số hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của Ủy ban Dân tộc; Ký kết chương trình phối hợp với một số tổ chức hội, đoàn thể ở Trung ương giai đoạn 2013 - 2020 với: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

PV: Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020 được các địa phương ví như “cây gậy” cho hoạt động công tác dân tộc. Vậy UBDT sẽ phối hợp với các bộ, ngành chức năng triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược và chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 là kế hoạch dài hạn, thể hiện tính toàn diện, đồng bộ ổn định và bền vững cho giai đoạn phát triển mới đối với vùng đồng bào DTTS&MN trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, cũng khẳng định cam kết của Việt Nam trước Liên Hiệp quốc sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ với 8 mục tiêu đều liên quan trực tiếp đến vùng DTTS, vì những mục tiêu chưa đạt được đều “rơi” vào vùng DTTS. PV: Năm 2013, công tác dân tộc đã đạt được những kết quả rất quan trọng, xin Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết những hoạt động nổi bật của Ủy ban Dân tộc về công tác dân tộc trong năm qua?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử: Trong năm 2013, hoạt động của Ủy ban đã đạt được những kết quả nổi bật về công tác dân tộc. Trước hết, là Hội nghị toàn quốc đánh giá và triển khai thực hiện chính sách vùng dân tộc và miền núi. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị quan trọng này và kết luận, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân tộc giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến 2020.

Tiếp đến, UBDT đã chủ trì, phối hợp với UBTW MTTQVN và Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín, với hình thức trực tuyến. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị và có kết luận chỉ đạo.

Sự kiện đặc biệt quan trọng là Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Lần đầu tiên trong lịch sử 68 năm ngành công tác dân tộc của nước nhà có chiến lược. Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, UBDT đã nhanh chóng tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định của Thủ tướng về Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị và phát biểu chỉ đạo cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, khẩn trương đưa chiến lược nhanh chóng đi vào cuộc sống, không để chiến lược tồn tại trên giấy.

Trong năm 2013, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách mới, quan trọng đối với vùng dân tộc và miền núi. Trong đó, Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 4/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; Chương trình trở thành thương hiệu về xóa đói giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn, được sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc thiểu số và sự ủng hộ, đánh giá cao của các tổ chức quốc tế; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2020. Tiếp đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBDT công nhận 18.279 thôn đặc biệt khó khăn, 1.881 xã khu vực I, 1.289 xã khu vực II và 2.068 xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, giai đoạn 2012 - 2015 thuộc 50 tỉnh. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt 3.506 thôn đặc biệt khó khăn, trong đó 3.330 thôn thuộc xã khu vực II và 176 thôn thuộc xã khu vực I vùng dân tộc và miền núi, của 49 tỉnh đưa vào đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và 2015.
Trong năm 2013, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ký thỏa thuận tài trợ với Chính phủ Ai len với tổng số tiền tài trợ là 13,29 triệu Euro cho Chương trình 135 giai đoạn 2013 - 2015 của Việt Nam; ban hành chương trình thông tin đối ngoại lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020...

Về các hoạt động tuyên truyền công tác dân tộc và phổ biến pháp luật đối với đồng bào, UBDT phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ra mắt bạn đọc cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc” do đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử chủ biên. Cuốn sách tập hợp các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay và các bài viết, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. Trao giải cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu”; Biểu dương học sinh dân tộc thiểu số đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và đỗ thủ khoa, đạt điểm cao kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2013; Khai trương Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào một số hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của Ủy ban Dân tộc; Ký kết chương trình phối hợp với một số tổ chức hội, đoàn thể ở Trung ương giai đoạn 2013 - 2020 với: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

PV: Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020 được các địa phương ví như “cây gậy” cho hoạt động công tác dân tộc. Vậy UBDT sẽ phối hợp với các bộ, ngành chức năng triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược và chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 là kế hoạch dài hạn, thể hiện tính toàn diện, đồng bộ ổn định và bền vững cho giai đoạn phát triển mới đối với vùng đồng bào DTTS&MN trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, cũng khẳng định cam kết của Việt Nam trước Liên Hiệp quốc sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ với 8 mục tiêu đều liên quan trực tiếp đến vùng DTTS, vì những mục tiêu chưa đạt được đều “rơi” vào vùng DTTS.

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược và chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, xây dựng chương trình hành động cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của bộ, ngành và nhiệm vụ từng địa phương để các chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định ý nghĩa quan trọng của chiến lược, nâng cao nhận thức về công tác dân tộc của toàn hệ thống chính trị và chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp, bố trí nguồn lực, cơ chế phối hợp, lồng ghép thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc; giao nhiệm vụ cho UBDT là cơ quan thường trực, giúp chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chiến lược công tác dân tộc, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ; giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện đạt kết quả các mục tiêu chiến lược công tác dân tộc đã đề ra.

PV. Thưa Bộ trưởng, trước thềm năm mới Giáp Ngọ 2014, Bộ trưởng có thông điệp gì về công tác dân tộc?

Năm 2014 sẽ là năm bản lề trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Ủy ban Dân tộc với việc phải chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng chính sách, đề án, dự án trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, nhằm phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc, miền núi; phát triển sản xuất, đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, chăm sóc sức khỏe...

Nhiệm vụ đặt ra cho công tác dân tộc và Ủy ban Dân tộc trong giai đoạn mới là rất lớn và nặng nề, nhưng tôi tin tưởng rằng Ủy ban dân tộc, các bộ, ngành, địa phương sẽ phát huy tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được và truyền thống tốt đẹp của mình để tiếp tục thu được nhiều thành tích cao hơn trong sự nghiệp công tác dân tộc thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Xuân Giáp Ngọ 2014, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và nhân danh cá nhân, tôi chúc đồng bào các dân tộc, các đồng chí và gia đình đón năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Hữu Hoạt - Xuân Phú