Ủy ban Dân tộc tập huấn công tác cải cách hành chính

09:18 AM 22/05/2014 |   Lượt xem: 1621 |   In bài viết | 

 Từ nhiều năm nay, cải cách hành chính đã là một vấn đề mang tính tương đối phổ cập của xã hội Việt Nam. Người dân, tổ chức cảm nhận được kết quả, tác động của cải cách hành chính một cách trực tiếp nhất khi có việc phải tiếp xúc, giải quyết công việc với các cơ quan hành chính nhà nước.

 Tại buổi Tập huấn các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Xuân trình bày nội dung Quyết định số 587/QĐ-UBDT ngày 20/12/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính của UBDT giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 588/QĐ-UBDT ngày 20/12/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015; Quyết định 02a/QĐ-UBDT ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của UBDT.

 Cũng tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính, Bộ Nội vụ đã giới thiệu tới các đại biểu nội dung báo cáo tổng quát các văn bản của nhà nước về công tác cải cách hành chính; cách thức, nội dung về tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính; hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hằng năm. 

 Qua các nội dung được giới thiệu, các đại biểu đã thẳng thắng trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính tại UBDT và được Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ giải đáp hết sức cụ thể.

 Việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính tại UBDT đối với các đơn vị trực thuộc là hết sức cần thiết, trong đó cử 01 công chức, viên chức theo dõi công tác cải cách hành chính của đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ, báo cáo chuyên đề hoặc báo cáo đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 gửi về UBDT để báo cáo theo quy định. Để tăng cường hiệu quả trong triển khai, Trung tâm Thông tin UBDT là đầu mối tham mưu xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông thông tin, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT của UBDT đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả đối với công tác cải cách hành chính của UBDT.

Sơn Nam