Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hà Hùng chủ trì Hội nghị hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014

10:24 AM 13/11/2014 |   Lượt xem: 1473 |   In bài viết | 

Tại Hội nghị, đ/c Bùi thiện Lạc, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban đã thông báo, hướng dẫn việc tổ chức công tác thi đua khen thưởng năm 2014 cho các Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2014, các Vụ, đơn vị phải tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2014 của đơn vị mình. Các vụ phối hợp với nhau để chấm điểm đảm bảo khách quan, chính xác.
 
Theo thông tin từ Hội đồng Thi đua, Khen thưởng UBDT, tỷ lệ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua cho các Vụ, đơn vị năm 2014 như sau: Đối với danh hiệu “Cờ thi đua” của UBDT có 06 cờ (4 đơn vị quản lý nhà nước, 2 đơn vị sự nghiệp); Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” có 07 đơn vị (5 đơn vị quản lý nhà nước, 2 đơn vị sự nghiệp); Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” không vượt quá 15% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; Hình thức khen thưởng năm 2014 và các biểu mẫu trong hồ sơ đề nghị khen thưởng được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của UBDT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cũng đã công bố các tiêu chuẩn đối với các danh hiệu cá nhân, tập thể và hồ sơ đề nghị khen thưởng.
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT yêu cầu các Vụ, đơn vị cần nghiêm túc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, bám sát 3 nội dung thi đua nước rút cuối năm 2014 của Bộ trưởng Giàng Seo Phử. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng phải gắn chặt với việc cải cách hành chính tại các vụ, đơn vị; đánh giá cả mặt nhận thức của cán bộ về cải cách hành chính và việc nâng cao năng lực thực tiễn cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan.

Sơn Nam