Báo chí tuyên truyền hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc

02:23 AM 09/02/2015 |   Lượt xem: 2515 |   In bài viết | 

Các báo, tạp chí đã tuyên truyền đúng tôn chỉ mục đích của Đảng, Nhà nước, không ngừng nâng cao chất lượng, cải tiến nội dung, bám sát thực tế, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, góp phần đẩy mạnh các mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc và miền núi.

Phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) về hiệu quả cũng như những vấn đề cần ưu tiên tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, 2014 là năm thứ tư triển khai thực hiện Quyết định 2472/QĐTTg và một năm thực hiện Quyết định 1977/QĐ-TTg, đồng chí có thể đánh giá hiệu quả tuyên truyền của các báo, tạp chí trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh chính trị cũng như xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi?

Đồng chí (Đ/c) Nông Quốc Tuấn: Trong những năm qua, nhất là năm 2014, các báo, tạp chí Trung ương đã thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền. Đó là việc tập trung đăng tải, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nói riêng đối với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; trong đó đã cung cấp kiến thức, thông tin về khoa học, kỹ thuật phục vụ cho sản xuất như chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Giới thiệu những kinh nghiệm hay, mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, giới thiệu việc bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ gìn an ninh, trật tự vùng DTTS và miền núi. Nhiều điểm sáng được phát hiện cho bà con học hỏi, làm theo.

Bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến kiến thức, kinh nghiệm làm giàu cho bà con, một số báo, tạp chí còn đi sâu phản ánh những bất cập trong cơ chế chính sách, đưa tiếng nói của người dân gần hơn với các nhà xây dựng, hoạch định chính sách đồng thời phát hiện, kiến nghị giải quyết các vướng mắc trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cuộc sống mới vùng dân tộc và miền núi; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện thiết thực, hiệu quả, góp phần sẻ chia khó khăn với đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Đặc biệt các báo, tạp chí của Đảng đã tham gia tuyên truyền có hệ thống về lịch sử, vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta, Luật Biển Việt Nam đã được Quốc hội (khóa XIII) thông qua; những nội dung cơ bản quan điểm, đường lối, biện pháp đấu tranh kiên quyết, hòa bình của Việt Nam với các hành động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

PV: Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình sản xuất tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS. Tuy nhiên, đời sống của đồng bào vẫn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở một số địa phương đã giảm nhưng không đồng đều, thiếu bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Vậy, các báo, tạp chí cần phải tập trung tuyên truyền vào vấn đề gì để từng bước giúp đồng bào dân tộc xóa đói, giảm nghèo bền vững, thưa đồng chí?

Đ/c Nông Quốc Tuấn: Trong năm qua, các báo, tạp chí Trung ương đã tuyên truyền đầy đủ các chính sách, chương trình, dự án của Trung ương, kết hợp với chính sách đặc thù của vùng DTTS. Kinh tế của vùng đồng bào DTTS và miền núi tiếp tục được phát triển, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát huy; hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; bộ mặt nông thôn vùng dân tộc có nhiều đổi mới; hộ nghèo giảm nhanh, hộ khá, hộ giàu tăng lên, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS không ngừng được cải thiện.

Trong đó, báo chí còn tuyên truyền bám sát thực tiễn, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội đối với các lĩnh vực đời sống của bà con, vận động đồng bào tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh biên giới... Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống trong các tầng lớp nhân dân về đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, huyện. Báo chí tập trung tuyên truyền xây dựng đề án về chính sách hỗ trợ phát triển vùng DTTS, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.

Trước mắt, các báo, tạp chí định kỳ hằng quý tổ chức hội nghị giao ban báo chí thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để đánh giá kết quả thực hiện, định hướng thông tin tuyên truyền, công tác quản lý, chỉ đạo, công tác xuất bản, phát hành năm 2014..., nhằm rút kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế và phát huy những mặt mạnh trong giai đoạn tiếp theo.

Đề nghị các báo, tạp chí tăng cường phóng viên xuống cơ sở để khai thác các thông tin và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, hướng dẫn bà con học, vận dụng linh hoạt những mô hình xóa đói, giảm nghèo hiệu quả...

Tăng cường phối hợp các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và định hướng tuyên truyền cho đúng và trúng, hiệu quả cao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là chú ý đến công tác phát hành các báo, tạp chí đến tay các đối tượng thụ hưởng, bảo đảm đúng địa chỉ, số lượng phát hành và đúng thời gian chuyển báo, tìm mọi biện pháp để khắc phục công tác vận chuyển ở tuyến xã đến các thôn, bản.

PV: Năm 2015 được coi là năm có bước chuyển mới trong tuyên truyền công tác dân tộc. Vậy, xin đồng chí cho biết về những vấn đề mà các báo, tạp chí cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền?

Đ/c Nông Quốc Tuấn: Năm 2015, đề nghị các báo, tạp chí phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 2472/QĐ-TTg và 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các báo, tạp chí Trung ương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đồng bào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách đối với vùng DTTS miền núi, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng.

Vận động đồng bào tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, giữ vững an ninh biên giới, tạo nền tảng vững chắc để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền và lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ các lợi ích quốc gia.

Bám sát thực tiễn, diễn biến tư tưởng, các dư luận xã hội về những vấn đề liên quan như: việc làm, đất đai, y tế, giáo dục - đào tạo, môi trường, an sinh xã hội, văn hóa... ở vùng DTTS và miền núi, biên giới, hải đảo để kịp thời phản ánh, tham mưu với Đảng, Nhà nước có biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời, tránh gây bức xúc trong nhân dân.

Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống trong các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; phản ánh sâu sắc và toàn diện về những thành tựu phát triển của đất nước sau 30 năm đổi mới và các sự kiện trọng đại của đất nước.

Tăng cường tuyên truyền công tác hợp tác quốc tế nhằm thu hút các nguồn lực, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân ở nước ngoài hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS.

Đặc biệt các báo, tạp chí cần tập trung tuyên truyền bám theo các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc năm 2015 về chính sách dân tộc, cải cách hành chính, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, xóa đói, giảm nghèo vùng DTTS và miền núi...

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Trà My - Trọng Chàm (Nguồn: nhandan.com.vn)