03:33 PM 06/01/2023  Lượt xem: 241
Công văn số 07/BDTPT ngày 05/01/2023 về báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2021 của Báo Dân tộc và Phát triển

 09:27 AM 06/01/2023  Lượt xem: 224
Quyết định số 01/QĐ-VP ngày 03/01/2023 về công bố công khai quyết toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Ủy ban Dân tộc

 08:36 PM 05/01/2023  Lượt xem: 242
Quyết định số 02/QĐ-HVDT ngày 04/01/2023 về công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Học viện Dân tộc

 08:29 PM 05/01/2023  Lượt xem: 227
Quyết định số 02/QĐ-NKDT ngày 04/01/2023 về công khai quyết toán năm 2021 của Nhà khách Dân tộc

 02:36 PM 05/01/2023  Lượt xem: 285
Quyết định số 01/QĐ-TCDT ngày 04/01/2023 của Tạp chí Dân tộc về công khai quyết toán ngân sách năm 2021

 05:00 AM 05/01/2023  Lượt xem: 100
Công văn số 01a/CV-EMPS ngày 05/01/2023 về báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2021

 08:42 AM 31/12/2022  Lượt xem: 312
Quyết định số 1002/QĐ-UBDT ngày 29/12/2022 về công bố công khai quyết toán NSNN năm 2021 của Ủy ban Dân tộc

 11:12 AM 17/02/2022  Lượt xem: 3873
Quyết định số 66/QĐ-UBDT ngày 14/02/2022 về công bố công khai quyết toán NSNN năm 2020 của Ủy ban Dân tộc