03:02 PM 31/07/2023  Lượt xem: 2243
1142/BC-UBDT ngày 07/7/2023

 09:14 AM 17/05/2023  Lượt xem: 2230
Báo cáo số 556/BC-UBDT ngày 15/4/2022

 04:08 PM 15/05/2023  Lượt xem: 2113
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NS năm 2022

 03:44 PM 15/05/2023  Lượt xem: 2130
Báo cáo công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2023 của Văn phòng Uỷ ban

 10:29 AM 12/05/2023  Lượt xem: 2182
Báo cáo số 745/BC-UBDT ngày 10/5/2023

 12:00 AM 11/10/2022  Lượt xem: 2232
Báo cáo số 1723/BC-UBDT ngày 11/10/2022

 12:00 AM 13/07/2022  Lượt xem: 2176
Báo cáo số 1095/BC-UBDT ngày 13/7/2022

 03:54 PM 19/07/2021  Lượt xem: 6418
Báo cáo số 965/BC-UBDT ngày 15/7/2021