04:12 PM 16/01/2016  Lượt xem: 1402
Ngày 12/1/2016, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp về thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng Đề án "Xây dựng Luật Dân tộc". Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế.

 04:12 PM 28/12/2015  Lượt xem: 1565
Ngày 21/12/2015, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 51 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 52. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị.

 04:12 PM 28/11/2015  Lượt xem: 1561
Ngày 26/11/2015, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì họp với Văn phòng Ủy ban và Trung tâm Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc vủa Ủy ban Dân tộc (UBDT).

 04:12 PM 08/11/2015  Lượt xem: 1433
Ngày 02/11/2015, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tháng 10 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban, đại diện Thường trực Đảng ủy và Công đoàn Ủy ban.

 02:32 PM 06/11/2015  Lượt xem: 3162
Ngày 04/03/2010, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông báo số 05/TB-UBDT về việc chọn cử đại biểu đại biểu chính thức và hướng dẫn thủ tục khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

 04:13 PM 21/10/2015  Lượt xem: 1633
Ngày 19/10/2015, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đã chủ trì giao ban về Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 42. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Tuyên truyền, Trung tâm Thông tin.

 04:13 PM 15/10/2015  Lượt xem: 1911
Ngày 12/10/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Giàng Seo Phử đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 40, 41. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Tuyên truyền và Trung tâm Thông tin.