04:15 PM 26/09/2015  Lượt xem: 2795
Ngày 24/9/2015, đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp về Báo cáo đề xuất chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2016 – 2020.

 04:16 PM 20/09/2015  Lượt xem: 1661
Ngày 14/9/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 37. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch – Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Tuyên truyền, Trung tâm Thông tin.

 04:16 PM 15/09/2015  Lượt xem: 1663
Ngày 10/9/2015, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Vụ Tổng hợp, Viện Dân tộc, Trường Cán bộ Dân tộc, Trung tâm Thông tin và Văn phòng Chương trình Dân tộc.

 04:16 PM 10/09/2015  Lượt xem: 1885
Ngày 07/9/2015, đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 36.

 04:17 PM 30/08/2015  Lượt xem: 1675
Ngày 26/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Học viện Dân tộc đã chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng Đề án thành lập Học viện Dân tộc. Tham dự cuộc họp có các thành viên Tiểu ban Xây dựng cơ bản và nguồn lực tài chính, Tiểu ban Tổng hợp, thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo.

 04:17 PM 30/08/2015  Lượt xem: 1819
Ngày 24/8/2015, đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã chủ trì giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 34. Tham dự cuộc họp có đầy đủ các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Tuyên truyền, Trung tâm Thông tin, Báo Dân tộc & Phát triển.

 04:18 PM 22/08/2015  Lượt xem: 1516
Ngày 17/8/2015, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT - Trưởng Ban Tổ chức diễu hành khối 54 dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam đã chủ trì cuộc họp giữa Vụ Dân tộc Thiểu số, Vụ Tuyên truyền, Văn phòng Ủy ban và Nhà khách Dân tộc về việc triển khai công tác diễu hành 54 dân tộc tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015).