02:34 PM 10/08/2014  Lượt xem: 1861
Trong tuần 32 (từ ngày 4-8/8/2014), Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã tập trung chỉ đạo, điều hành các Vụ, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 02:32 PM 03/08/2014  Lượt xem: 1727
Trong tuần 31 (từ ngày 28/7-01/8/2014), Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã tập trung chỉ đạo, điều hành các Vụ, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 02:31 PM 27/07/2014  Lượt xem: 1918
Trong tuần 30 (từ ngày 21-25/7/2014), Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã tập trung chỉ đạo, điều hành các Vụ, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 02:30 PM 20/07/2014  Lượt xem: 1872
Trong tuần 29 (từ ngày 14-18/7/2014), Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã tập trung chỉ đạo, điều hành các Vụ, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 02:27 PM 13/07/2014  Lượt xem: 3087
Trong tuần 28 (từ 7/7 – 11/7/2014), Lãnh đạo Ủy ban đã tập trung chỉ đạo, điều hành các Vụ, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

 02:24 PM 07/07/2014  Lượt xem: 1705
Trong tuần 27 (từ ngày 30/6 - 4/7/2014), Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã tập trung chỉ đạo, điều hành các Vụ, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 09:54 AM 03/01/2014  Lượt xem: 1595
Trong tuần, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban đã lãnh đạo, chỉ đạo công việc sát sao. Các Vụ, đơn vị tập trung triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các Đoàn kiểm tra đang hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Các Vụ, đơn, chi bộ cơ bản hoàn thành việc đánh giá công chức, kiểm điểm đảng viên, bình xét khen thưởng; một số Vụ, đơn vị đã tổ chức tổng kết năm 2013, triển khai nhiệm vụ 2014.