09:36 AM 25/11/2013  Lượt xem: 1608
Ngày 25 tháng 11 năm 2013, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 năm 2013

 09:34 AM 11/11/2013  Lượt xem: 1920
Ngày 11/11/2013, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc trong tuần từ 04/11/2013 đến 08/11/2013

 03:10 PM 14/01/2013  Lượt xem: 3045
Ngày 14/01/2013, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBDT về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Dân tộc năm 2013. Ban hành kèm theo Quyết định này là Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Dân tộc năm 2013, bao gồm:

 02:55 PM 31/03/2012  Lượt xem: 3236
Ngày 31/03/2012, Ủy ban Dân tộc đã ban hành báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Ủy ban từ ngày 25-29/03/2013