Dự án Phát triển kinh tế bền vững đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông

03:14 AM 12/11/2010 |   Lượt xem: 1619 |   In bài viết | 

Khoản tài trợ bao gồm một khoản vay ưu đãi và vốn viện trợ không hoàn lại có tổng giá trị là 13,13 triệu USD. Dự án Phát triển kinh tế bền vững đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông nhằm hỗ trợ cải thiện bền vững đời sống của các gia đình nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đăk Nông. Dự án hướng tới nâng cao thu nhập của các hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo, đặc biệt chú trọng vào phụ nữ.

Dự án gồm 3 phần chính: Phát triển Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, Dịch vụ tài chính nông thôn, và Quản lý dự án. Phát triển Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thay đổi các phương thức sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số, giới thiệu và áp dụng các mô hình phát triển chuỗi giá trị của các nông sản do đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất, cải thiện điều kiện của các công trình cơ sở hạ tầng theo phương thức có sự tham gia của cộng đồng. Dịch vụ tài chính nông thôn là tạo điều kiện cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo tiếp cận các phương thức tín dụng thông qua Nhóm Đồng Trách Nhiệm và khoản hỗ trợ nhỏ thông qua các nhóm Phụ nữ tiết kiệm và Tín dụng.

Dự án được thực hiện trong vòng 5 năm do UBND tỉnh Đăk Nông chỉ đạo thực hiện.

Hoàng Hiền (Theo Báo Biên phòng)