03:17 AM 12/10/2010  Lượt xem: 2963
Khái niệm phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số thực chất là “quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số”; bao gồm một hệ thống nhiều vấn đề như hình thức, phương pháp, chính sách và biện pháp của Nhà nước tác động vào nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng sức lao động của các dân tộc thiểu số, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

 02:06 AM 01/10/2010  Lượt xem: 1895
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước thực hiện nhiều chính sách ưu tiên, ưu đãi đầu tư đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Ở Cà Mau, việc thực hiện những chính sách ưu đãi đối với con em đồng bào dân tộc đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

 02:14 AM 27/09/2010  Lượt xem: 2297
Thực hiện “Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư (ĐCĐC) cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)” theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã quy hoạch xây dựng được 20 dự án ĐCĐC tập trung với 905 hộ, được bố trí trên địa bàn 7 huyện và 116 hộ có nhu cầu ĐCĐC xen ghép tại 14 cụm địa bàn. Số hộ đồng bào DTTS thuộc tiêu chí hỗ trợ của Quyết định 33 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bao gồm 9/12 huyện, thị với trên 1.000 hộ và gần 5.400 nhân khẩu du canh du cư, không có đất sản xuất và chưa được hưởng các chính sách của Nhà nước.

 01:37 AM 05/09/2010  Lượt xem: 2061
Ngày 8/1/2010, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư Liên tịch số 01/2010/TTLT-UBDT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

 01:36 AM 05/09/2010  Lượt xem: 2322
Sáng 25/5, Tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp tổ chức Hội thảo định hướng Xây dựng Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2020.