04:24 PM 27/05/2021  Lượt xem: 1962
Ngày 24/5/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 22 năm 2021.

 10:53 AM 24/05/2021  Lượt xem: 1670
Ngày 14/5/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Vụ Địa phương I.

 10:47 AM 21/05/2021  Lượt xem: 1407
Ngày 12/5/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì buổi làm việc với Nhà khách Dân tộc.

 10:36 AM 20/05/2021  Lượt xem: 1446
Ngày 19/5/2021, Đồng chí Hoàng Thị hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc làm việc với tập thể Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền.

 10:28 AM 20/05/2021  Lượt xem: 1824
Ngày 19/5/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc làm việc về vốn đầu tư công các dự án đầu tư của Ủy ban Dân tộc.

 03:36 PM 19/05/2021  Lượt xem: 1020
Ngày 17/5/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 21 năm 2021.

 04:02 PM 13/05/2021  Lượt xem: 1296
Ngày 10/5/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 19 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 20 năm 2021.