11:51 AM 06/05/2016  Lượt xem: 10310
Trường Cán bộ dân tộc thông báo mở Lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2016.

 03:20 PM 07/04/2016  Lượt xem: 4114
Thực hiện Quyết định số 653/QĐ-UBDT ngày 26/11/2015 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt I năm 2016 của Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về DTTS và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", Mã số CTDT/16-20. Ủy ban Dân tộc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện.