12:20 PM 10/01/2022  Lượt xem: 3081
Căn cứ các văn bản liên quan và Biên bản họp Hội đồng thanh lý xe ô tô ngày 14/12/2021, Văn phòng Ủy ban Dân tộc thông báo như sau: