02:00 PM 05/04/2022  Lượt xem: 2428
Tạp chí Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) triển khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, với một số nội dung sau:

 12:20 PM 10/01/2022  Lượt xem: 3068
Căn cứ các văn bản liên quan và Biên bản họp Hội đồng thanh lý xe ô tô ngày 14/12/2021, Văn phòng Ủy ban Dân tộc thông báo như sau: