05:05 PM 30/08/2022  Lượt xem: 4483
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Ủy ban Dân tộc dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc (Thông tư thay thế Thông tư số 01/2019/TT-UBDT) để đăng tải lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Thông tư và ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan.

 10:32 AM 29/08/2022  Lượt xem: 6292
Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-UBDT ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thành lập Tổ soạn thảo và Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Thông tư bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Dân tộc đã hoàn thiện Dự thảo (lần 2) để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp vào việc hoàn chỉnh dự thảo Thông tư và tài liệu kèm theo quy định.

 03:24 PM 26/08/2022  Lượt xem: 3982
Thực hiện Quyết định số 379/QĐ- UBDT ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2023, UBDT thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (Có danh mục nhiệm vụ kèm theo).

 04:08 PM 24/08/2022  Lượt xem: 3121
Để lựa chọn được các công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT; Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn. Tạp chí Dân tộc Thông báo mời các công ty báo giá cho các nội dung: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT, Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.

 09:17 AM 19/08/2022  Lượt xem: 40663
Thực hiện công văn số 4964/VPCP-QHĐP ngày 06 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc