09:16 AM 10/11/2016  Lượt xem: 27628
Thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg  ngày 03/11/2016 về ban hành tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại văn bản số 8866/VPCP-KGVX ngày 18/10/2016 của Văn phòng Chính phủ yêu cầu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trước ngày 15/12/2016 ;

 05:34 PM 05/11/2015  Lượt xem: 10407
Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 18/02/2014, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc".

 05:31 PM 05/11/2015  Lượt xem: 6918
Thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ngày 12/8/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 438/QĐ-UBDT Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban Dân tộc vào dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).

 05:24 PM 05/11/2015  Lượt xem: 2639
Thực hiện Thông tư số 06/2014/TT-UBDT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đã dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh và gửi lấy ý kiến của các Ban Dân tộc tại Công văn số 478/UBDT-KHTC, ngày 25/5/2015.