09:24 PM 16/04/2018  Lượt xem: 160364
Thực hiện Kế hoạch công tác, Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc) tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư về công tác pháp chế, bao gồm:

 08:55 PM 19/03/2018  Lượt xem: 27022
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn.

 02:41 PM 16/11/2017  Lượt xem: 79983
Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-UBDT ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Học viện Dân tộc đã hoàn thành dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo tiến độ triển khai và các nội dung của Đề án phù hợp với tình hình thực tế, Học viện Dân tộc xin ý kiến góp ý của các Vụ, đơn vị.

 06:24 PM 24/10/2017  Lượt xem: 89803
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ việc phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam" trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017, Trung tâm Thông tin đã xây dựng Đề án và tổ chức 03 hội thảo xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan và các Vụ, đơn vị thuộc UBDT, trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Trung tâm đã tiếp thu chỉnh sửa Đề án.

 11:12 AM 22/06/2017  Lượt xem: 148198
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao trong năm 2017, Ủy ban Dân tộc triển khai xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam" trình Thủ tướng Chính phủ.

 02:21 PM 06/06/2017  Lượt xem: 16259
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng DTTS", Ủy ban Dân tộc đã xây dựng Dự thảo, Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.