10:30 AM 29/04/2021  Lượt xem: 38045
Hồ sơ chi tiết các địa phương gửi Ủy ban Dân tộc:

 08:48 AM 08/11/2020  Lượt xem: 32514
Thực hiện các văn bản hướng dẫn về việc tổ chức lấy ý kiến với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc trân trọng giới thiệu 4 dự thảo văn kiện quan trọng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

 02:41 PM 09/10/2020  Lượt xem: 29914
Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt và Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2025.

 07:37 PM 06/10/2020  Lượt xem: 19912
Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ về xây dựng, ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. Ủy ban Dân tộc dự thảo Tờ trình và Quyết định về xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

 07:14 PM 12/03/2020  Lượt xem: 27396
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10/03/2020 của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2020, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.

 11:39 AM 27/12/2019  Lượt xem: 41769
Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

 10:24 AM 16/05/2019  Lượt xem: 37903
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Dân tộc tổ chức các cuộc hội thảo vùng tại các địa phương để xây dựng và hoàn thiện dự thảo Đề án tổng thể Đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

 04:54 PM 08/04/2019  Lượt xem: 107853
Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo lần 4 Thông tư thay thế Thông tư số 04/2014/TT-UBDT quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

 01:57 PM 06/07/2018  Lượt xem: 115774
Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBDT, ngày 28 tháng 02 năm 2018, Ủy ban Dân tộc đăng tải Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2014/TT-UBDTngày 01/12/2014 của Ủy ban Dân tộc quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.