05:12 PM 05/11/2015  Lượt xem: 4081
Toàn văn thông báo số 29/TB-UBDT ngày 25/5/2015 về Danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS

 05:10 PM 05/11/2015  Lượt xem: 2721
Triển khai Thông tư 06/2014/TT-UBDT, ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

 05:04 PM 05/11/2015  Lượt xem: 1069
Nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ ở vùng dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch khung thúc đẩy các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 gắn với Mục tiêu phát triển bền vững năm 2025”.

 04:57 PM 05/11/2015  Lượt xem: 2991
Ngày 02/4/2015, Ủy ban Dân tộc đã có công văn số 307/UBDT-CSDT về việc góp ý dự thảo Chương trình mục tiêu đặc thủ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

 04:55 PM 05/11/2015  Lượt xem: 3492
Thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014 (văn bản 126/VPCP-TH ngày 20/01/2014 của Văn phòng Chính phủ). Uỷ ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách được phân công quản lý trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 10:39 AM 31/10/2015  Lượt xem: 3273
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Vụ Pháp chế đã xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc và Tờ trình về việc ban hành Thông tư Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc.

 10:37 AM 31/10/2015  Lượt xem: 3091
Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Vụ Tuyên truyền UBDT đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, Bộ TT&TT, Bộ VH-TT&DL xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL và Thông tư số 166/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 10:24 AM 31/10/2015  Lượt xem: 3517
Vụ Tổ chức Cán bộ gửi Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngành đối với ngạch công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương.